12

Tiếng kêu than của người nghèo và lời đáp của người môn đệ Chúa Ki-tô

Sứ mạng

Ở đời người người cần có nhau... để sống. Ở đời người người cần yêu nhau... để che chở nhau. Ở đời người người cần nhìn nhận nhau... để dìu nhau tiến bước.

Chi tiết

SỨ MẠNG NỮ LA SAN

Sứ mạng

Dòng đặc biệt quan tâm tới nhu cầu giáo dục của người nghèo. Dòng canh tân những công cuộc đang có và thiết lập những hình thức hoạt động khác, tuỳ theo nhu cầu của Nước Chúa, đặc sủng của Dòng...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật